Privacy- en cookiebeleid Ton Verlind Media

Ton Verlind Media, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://tonverlind.nl 06-20538294
Ton Verlind is de Functionaris Gegevensbescherming van Ton Verlind Media Hij/zij is te bereiken via info@tonverlind.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ton Verlind Media verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ton@tonverlind.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ton Verlind Media verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Het controleren van de authenticiteit van reacties die worden geplaatst naar aanleiding van weblogs.
– Het vragen van toelichting op een ingestuurde reactie
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Ton Verlind Media maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerking van gegevens m.b.t. zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ton Verlind Media) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ton Verlind Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens die worden verkregen via de reactiesite van het onderdeel Weblog worden uiterlijk na 5 jaar verwijderd.
Er geldt een uitzondering als de reactie afkomstig is van een publiek persoon of als de reactie van een zodanig inhoud was, dat die in de opiniering m.b.t. het betreffende onderwerp een belangrijke rol is gaan spelen. De reactie blijft dan bewaard zolang de reactie relevantie heeft m.b.t. het betrokken onderwerp. Van relevantie kan gesproken worden als bijvoorbeeld over dit onderwerp nog een publieke discussie loopt en de reactie betekenis heeft voor deze discussie.
Met belangrijke rol wordt bedoeld: aanleiding gaf tot publieke polemiek, c.q. publicaties in andere media In dat geval geldt een bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment dat de discussie is geeindigd.
Persoonsgegevens die worden verkregen via een contactformulier worden niet bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ton Verlind Media verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ton Verlind Media gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ton Verlind Media en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ton@tonverlind.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ton Verlind Media wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ton Verlind Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ton@tonverlind.nl

Deze privacy & cookie verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy & cookie verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy- en cookie verklaring te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27 juli 2023