Hoe de sloop van ons pensioen zich voltrekt

Student met tasIk geef het eerlijk toe: het was met de nodige terughoudendheid dat ik “ja” zei toen ik een paar maanden geleden door een vereniging van gepensioneerden werd benaderd met de vraag of ik na wilde denken over een communicatiebeleid, dat kon helpen tegen de afbraak van ons pensioenstselsel. Dat ligt vanuit sommige politieke partijen behoorlijk onder vuur. Ze vinden dat ons private pensioenstelsel niet van deze tijd is. Ik zag na dat telefoontje (in gedachten) welgestelde Bentley-rijdende 65-plussers voor me. Oud-captains of industry, die vooral bezig zijn met het veilig stellen van hun eigen financiële positie. Aan “algemeen belang” dacht ik niet meteen. Waarom zouden gefortuneerde 65-plussers niet wat kunnen inleveren?, vroeg ik me af.

Elke euro, wordt 5 euro

2 Maanden heb ik me nu kunnen verdiepen in het pensioendossier en mijn visie daarop is veranderd. Die welgestelden zijn niet bezig met zichzelf. Ze hebben het niet nodig. Het zal hun tijd wel duren. Ze zijn oprecht bezorgd over de afbraak van dat wat wel “het beste pensioenstelsel ter wereld” wordt genoemd: we leggen in, het geld wordt collectief beheerd, het groeit en aan het eind van de rit hebben de meeste fondsen van elke ingelegde euro, 5 euro gemaakt. Het is een privaatsysteem, dat door onszelf zonder winstoogmerk wordt beheerd. De overheid zou er zich eigenlijk niet mee moeten bemoeien. Dit systeem garandeert de gemiddelde Nederlander naast zijn AOW een fatsoenlijk inkomen, als hij niet meer werkt. Het gaat niet om enorme bedragen. Het gemiddelde aanvullende pensioen in Nederland is 650 euro bruto per maand, maar het maakt wel het verschil, opgeteld bij een AOW-uitkering van 1.050 euro per maand.

In de pensioenpot zit op dit moment in totaal 1200 miljard (!) euro. Dat bedrag stijgt nog steeds. Zelfs tijdens de economische crisis groeide dit vermogen aanzienlijk. We zijn op weg naar 1400 miljard euro. Genoeg om iedereen die eraan heeft bijgedragen een goed pensioen te garanderen.

Nationale schuld

In Nederland hebben we het voortdurend over de enorme overheidsschuld die niet langer houdbaar is en naar beneden moet. We zijn immers rasechte doemdenkers. Maar tegenover die overheidsschuld van 441 miljard (2015) of tegenover bijvoorbeeld onze hypotheekschuld staat deze enorme spaarpot van 1200 miljard. Ongeveer 1/3 daarvan vloeit in de komende jaren in de vorm van belasting naar de overheid. Dat is dus 400 miljard. Tegenover onze staatsschuld staat dus een enorme spaarpot, die andere Europese landen niet of in veel mindere mate hebben. Eigenlijk hebben we dus geen probleem. We zouden de overheidsschuld goeddeels kunnen aflossen. Châpeau voor de generatie voor ons die dit systeem van sparen bedacht heeft. Het is een toppunt van sociale innovatie. Je zou alle Europeanen zo’n voorziening gunnen. Dan zouden we nu economisch misschien niet zo in de ellende zitten, omdat goede pensioenen er ook voor zorgen dat de bestedingen op peil blijven. En daar vaart de economie wel bij.

Sloop

En toch is de sloop van dat beste pensioenstelsel ter wereld in volle gang. O.a. met de introductie van nieuwe regels. Pensioenfondsen mogen van de overheid al meerdere jaren niet meer kijken naar de werkelijke opbrengst van hun beleggingen. Ze moeten doen alsof de opbrengst op vermogen niet groter is dan 1 tot 2%. Maar dat is een rekentruc vinden de critici van dit overheidsbeleid.  Door die truc is het alsof pensioenfondsen niet kunnen voldoen aan hun verplichtingen, terwijl de werkelijkheid veel rooskleuriger is. Een voorbeeld: volgens de rekenmethode die de overheid aan de pensioenfondsen heeft opgelegd levert 100 euro in een pensioenfonds niet meer dan 1 of 2 euro rente op. Maar in werkelijkheid verdienen pensioenfondsen per 100 euro , 7 euro aan opbrengst uit beleggingen. 7% Is namelijk het gemiddelde rendement over de afgelopen 50 jaar.  Ze zouden van die opbrengst de pensioenen elk jaar een beetje kunnen laten groeien, zodat ze in ieder geval de prijsstijgingen bijhouden. Maar de overheid voert een overdreven voorzichtig beleid en dwingt de fondsen tot het aanhouden van grote reserves, waardoor het de komende jaren uitgesloten is dat de pensioenuitkeringen worden aangepast aan de geldontwaarding. Dit is de mening van verschillende verenigingen van gepensioneerden. Er is ook een andere visie: de pensioenfondsen moeten een kostendekkende premie berekenen, maar de feitelijk betaalde premie -zo zeggen andere deskundigen- is al jaren lager dan de feitelijke kosten. In die visie wordt er dus meer uitgekeerd dan er binnenkomt en dat gaat dan weer ten koste van de spaarpot van de pensioenfondsen. Dat verlies zal in 2015 oplopen tot 14 miljard euro. Verderop in dit verhaal leest u, dat het misschien niet zo’n groot probleem  zou zijn als werkgevers en overheid in de 80-er jaren niet al een greep in de kas van de pensioenfondsen gedaan zouden hebben. Maar los daarvan: ook dit probleem, zo zeggen de critici van het regeringsbeleid, is het resultaat van subjectieve rekenmethodes die door de overheid worden gehanteerd. Het doet niet af aan de vaststelling, dat er een sfeer van doem wordt gecreëerd rond het pensioen, terwijl dit niet nodig is. Ze zien het als stemmingmakerij.

Doen alsof

Het kabinet doet in de visie van verschillende verenigingen van gepensioneerden  alsof het heel  slecht gaat. Daarom zijn de uitkeringen voor gepensioneerden bevroren, hoewel de prijzen stijgen. Dat zal de komende jaren zo blijven. Ze gaan er dus elk jaar op achteruit, terwijl dat in de visie van gepensioneerde belangenorganisaties niet nodig zou zijn. Het is slecht voor hen en slecht voor de economie, die juist behoefte heeft aan het verhogen van de consumentenbestedingen.Voor jongeren maakt het kabinet het nog bonter: ze mogen sinds 1 januari 2015 minder pensioen opbouwen, waardoor ze aan het eind van hun werkzame leven een aanzienlijke terugval in maandelijks inkomen meemaken. Het zou niet nodig zijn als ze gewoon zouden blijven sparen, zoals vorige generaties. In ruil voor deze verslechtering hebben de werkenden kortgeleden een premiedaling gekregen, waardoor hun netto-loon een beetje steeg. Een pleister op de wond, maar ook een sigaar uit eigen doos. De kleine netto loonstijging van nu, is de gigantische teleurstelling van straks: een lager pensioen, dat bovendien niet aangepast wordt aan de jaarlijkse prijsstijgingen.

Verzekering tegen willekeur

De overheid doet dus een succesvolle aanval op een goed systeem. Met een goed aanvullend pensioen zouden we als burger minder afhankelijk zijn van de nukken van de overheid, dachten we. Welke puinhoop de politiek van het sociaal-economische  beleid ook maakt, hoezeer er ook wordt gemorreld aan de financiëlel positie van burgers: door ons pensioenstelsel ben je aan het eind van je werkzame leven in principe verzekerd van een behoorlijk inkomen.  Een waardevast, gezamenlijk pensioen, beheerd door de burgers zelf, zou je dus kunnen zien als een verzekering tegen het gedrag van een onbetrouwbare overheid. Dat valt in Nederland wel mee, kunt u zeggen. We zijn geen bananenrepubliek. Toch stopte een paar miljoen mensen de afgelopen decennia heel veel pensioenpremie (uitgesteld loon) in de gezamenlijke pot in de verwachting, dat ze op hun 65ste een waardevaste uitkering zouden ontvangen. Zo is het ook zonder voorbehoud voorgespiegeld. Nu het op betalen aankomt zet de overheid een rem op de uitkeringen, waardoor al die gepensioneerden inmiddels minder krijgen dan ze in het vooruitzicht was gesteld. Hoogleraar internationaal pensioenrecht, Hans van Meerten, noemt het een vorm van onteigenen van privébezit. “Er was een verwachting en die wordt niet nagekomen”, zegt hij.  Onteigenen is een vriendelijk woord voor afpakken. Het pensioenstelsel is van de Nederlandse werknemers en werkgevers. Zo is het bedoeld. De overheid zou ervan af moeten blijven.

Bangmakerij?

Misschien vindt u het argument van een goed pensioen als verzekering tegen de willekeur van de politiek overdreven? Kijk dan eens hoe Europa, Griekenland in de tang nam met een stringent bezuinigingsbeleid. Ik weet het: voor een deel terecht, omdat de Grieken zo’n gebrekkige belastingmoraal hebben. Wie zijn kont verbrandt moet op de blaren zitten. Maar rechtvaardigt dat een keihard monetair beleid met als gevolg dat  65-plussers in onverwarmde huizen zitten en eten uit de afvalbak om de hoek moeten schrapen? Zien we deze beelden uit Amerika, dan spreken we daar schande van. Hadden de Grieken geïnvesteerd in een pensioenstelsel als het onze, dan hadden ze nu niet op een houtje hoeven bijten.

Hier gebeurt dat niet

Het zal ons nooit overkomen, hoor ik u mompelen. Ik zou er niet zo zeker van zijn. Ook wij zijn sterk in het uitgeven van geld, dat we niet hebben. De overheid heeft een onverzadigbare honger, rupsje nooit genoeg. Alles voor het in standhouden van een gemankeerd financiëel systeem, dat volgens sommigen op zijn laatste benen loopt.

Er komen moeilijke tijden

Ook Nederland staat in de toekomst voor draconische maatregelen. De aardgasbaten lopen terug. De overheidsuitgaven lopen steeds verder op. Tal van voorzieningen worden afgebroken en de rekening gaat naar de individuele burger. De Grieken zullen ongetwijfeld hun leningen niet terugbetalen om over de financiële problemen van de andere zuidelijke landen maar niet te spreken. Als onze politici straks met hun rug tegen de muur staan, lonkt daar nog altijd die privé-spaarpot met miljarden van ons allen. Er zullen heus wil trucs worden bedacht om het geld om te katten. In de illegale autowereld is dat een bekend begrip: de auto blijft hetzelfde, maar verandert door een handigheidje van identiteit.  Als er minder naar pensioenopbouw gaat, kunnen de lasten omhoog. Of het kabinet bedenkt methodes om de pensioenpot af te romen. Het gebeurde eerder in de 80-er jaren, toen het kabinet 30 miljard aan haar pensioenfondsen onttrok en dat nooit terug stortte. Die 30 miljard zou inmiddels tot 100 miljard zijn uitgegroeid. Ook werkgevers deden een greep in de kas. Sommigen betaalden na verloop van tijd terug, anderen deden er het zwijgen toe. En…. heeft de Nederlandse overheid dat geld niet nodig, dan toch zeker de Europese bureaucraten. Het is niet zo goed te geloven, dat het spaarvarkentje in moeilijke tijden ongemoeid zal blijven.

Financiële wereld

En dan is er nog dat andere belang. Dat van de verzekeringsmaatschappijen. Als de overheid ons pensioenstelsel afslankt, kunnen verzekeraars dat gat invullen. Er ontstaat een aantrekkelijke, winstgevende markt.”Het is me om het even”, kunt u denken. Haal dan voor ogen wat er gebeurde met KPN, de Nederlandse Spoorwegen, en de energiemaatschappijen na de privatisering. De kwaliteit van de dienstverlening verminderde, de kosten namen toe. Laat je het regelen van pensioen over aan de commerciële markt, dan moet de opbrengst gedeeld worden met de aandeelhouders van die verzekeringsmaatschappijen. Ze kunnen heel goed rekenen, hebben we gemerkt rond de woekerpolissen. Je kunt er dus niet zomaar van op aan, dat je belangen bij commerciële partijen in goede handen zijn. Winst maken staat daar centraal, niet het gemeenschappelijk belang. Het huidige pensioenstelsel kent ook zijn nadelen. Het is verplicht, je kunt er je niet aan onttrekken. Maar door het collectieve karakter worden opbrengsten en risico’s samen gedeeld en de totale opbrengst komt ten goede aan de pensioengerechtigden. Dit collectieve systeem garandeert een grotere opbrengst dan een pensioenregeling via commerciële verzekeraars, zo laat de praktijk zien.

Ambtenaren

Dan is er ook nog een korte termijn belang voor de overheid. Het lukt niet om de overheid kleiner te maken, er gaat veel geld naar ambtenarensalarissen. Het kabinet heeft sinds 1 januari 2015 de pensioenen bevroren. Daardoor gaan pensioengerechtigden er de komende tijd substantiëel in koopkracht op achteruit en zoals gezegd bouwen jongeren zelfs een veel lager pensioen op. Om de pijn te verzachten heeft het kabinet de pensioenpremie verlaagd, waardoor het netto-loon een beetje is gestegen. Bijkomend effect: daardoor dalen ook de loonkosten van de overheid. Die hoeft namelijk minder pensioen-premie af te dragen over de ambtenarensalarissen. Dit levert de overheid op jaarbasis een bezuiniging van 1,5 miljard op. Dat is de reden dat de critici van de overheid de verandering van de pensioenregels zien als een bezuinigingsmaatregel, die niets te maken heeft met onbetaalbaarheid van de pensioenen, maar alles met de problemen van een overheid die geen greep heeft op de stijging van de eigen lasten.

Tijdbom

Er tikt nog een tijdbom. Die heeft te maken met de pensioenvoorziening van de politieke bestuurders zelf. Hun pensioenaanspraken zijn riant, maar de premie die ze ervoor betalen is veel te laag, dus niet kostendekkend. Ze betalen ruim meer dan de helft te weinig. Hun spaarpot wordt dus niet voldoende gevuld. Gaan ze straks met pensioen, dan moet de belastingbetaler bijlappen. Het tekort wordt geschat op 1 miljard. Er hangt ons burgers dus nog een ongedekte cheque van deze omvang boven het hoofd. De verantwoordelijke minister Plasterk weet het, maar schuift de oplossing van dit probleem naar de toekomst. Komt tijd komt raad. De verleiding is heel groot om het ABP (het pensioenfonds van de ambtenaren) straks te verplichten of te verleiden om deze claim over te nemen. Zover is het niet, maar het zou kunnen…..Kwestie van de geesten rijp maken met een uitgekiend publiciteitsoffensief. Als vaak wordt herhaald dat het niet anders kan, gaan we het vanzelf geloven.

Framing

Om ingrepen in het pensioenstelsel te rechtvaardigen, wordt het negatief geframed (=ingekleurd): het is niet houdbaar naar de toekomst, ouderen maken het geld op van jongeren. Die argumenten worden voor zoete koek aangenomen, omdat eigenlijk niemand weet hoe het precies zit. Toen ik een onderzoeksjournalist van een grote krant deze week vroeg waarom zijn redactie meedoet aan deze negatieve framing en ik tegenargumenten noemde, was zijn antwoord: “ik weet eigenlijk ook niet hoe het zit”.

En neem de proef op de som: ook de gemiddelde politicus weet niets van pensioenen. Die framing gaat subtiel, maar overtuigend. Belangrijke financiële beslissingen worden voorbereid door tal van onafhankelijk ogende adviescolleges en toezichthouders. Noem maar op: Sociaal-Economische Raad (SER), Centraal Planbureau (CPB), Netspar ( een club waar wordt nagedacht over de toekomst van de pensioenen), Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) etc.  In die colleges kom je tal van deskundigen tegen die ooit zijn begonnen op het ministerie van financiën. De overheid laat zich dus voorzien van “onafhankelijke” adviezen door mensen die door de overheid zijn opgeleid en natuurlijk het politieke systeem in stand houden waaraan ze hun eigen status ontlenen. Dat is een systeem van groei, geld uitgeven, geld heen en weer schuiven en het veilig stellen van gevestigde belangen.

De aanval op het pensioenstelsel werd ingezet door lobbyisten die tegelijk voor het ministerie van algemene zaken, dus de minister-president werkten. Of ze hebben op de een of andere manier banden met verzekeringsmaatschappijen. Mogelijk is er geen oorzakelijk verband, maar dan gaat het toch minstens om een opmerkelijke belangenverstrengeling, die de overheid gezien de visie op het pensioenstelsel niet slecht uitkomt.

 

DAAROM!

Het is niet gemakkelijk om de relevante informatie naar boven te tillen. Soms staan meningen lijnrecht tegenover elkaar.  Weinigen zijn gebaat bij duidelijkheid. Het is ingewikkeld en misschien kom ik nog informatie tegen waardoor ik mijn visie moet bijstellen. Want god, god, wat zijn politici en adviseurs van het kabinet (en trouwens ook journalisten) slecht in staat om begrijpelijk Nederlands te praten als het om ingewikkelde dossiers gaat. Daardoor kan de trein maar door denderen. Ik hoop dat we Nederlandse burgers ervan kunnen overtuigen, dat ze in het geweer moeten komen tegen de afbraak van het beste pensioenstelsel ter wereld.  Het hoeft niet in alle opzichten ongewijzigd te  blijven. De tijden en wensen veranderen,  maar laten we deze verworvenheid niet zomaar achteloos in de Haagse vuilnisbak smijten…..

Ton Verlind

foto: de pensioenopbouw voor jongeren is door het kabinet aan banden gelegd.

 

42 reacties op “Hoe de sloop van ons pensioen zich voltrekt
 1. Leo Marinus schreef:

  Hoi allemaal,
  Helaas was mijn verhaal over de DNB NV na een half uurtje weer verdwenen.
  De bank DNB NV is en blijft de particuliere Centrale Bank Nederland. Omdat het nu definitief valt onder de Europese Centrale bank en een behoorlijk aantal belangrijke taken zijn overgebracht naar het ECB, dacht ik dat de DNB NV het ver
  der gaat doen in de private sfeer. Nee hoor! De global politiek deed niets! Rutte
  gaf deze particuliere bank nog meer macht. De DNB NV werd definitief de toezicht
  houder over de Pensioenfondsen.Volgens deze particuliere bank ging dat makkelijk
  omdat bijna alle pensioenfondsen al geprivatiseerd zijn. het oude en gekozen
  bestuur werd gewipt en vervangen door peperdure lieden uit het buitenland. En
  onze pensioenfonds, waarin ik verplicht een deel van mijn loon opzij heb moeten
  leggen, houden Rovers zich bezig,zoals Rutte, om mijn verplicht opzij gelegde
  loon, een puur sociaal gedachtegoed te gaan vergelijken met verzekeringsmaat
  schappijen uit het buitenland.

  Dat is een ernstige vorm van appels met peren vergelijken!!!!!

  Leo

 2. Leo Marinus schreef:

  Het punt is,dat de Centrale Bank Nederland (DNB NV) praktisch al zijn taken door
  de Nazi’s in Brussel heeft moeten afstaan aan het ECB. Deze valt onder de BIS.Ik dacht dat de private bank (DNB NV) echt particulier verder zou gaan. Nee hoor!! De DNB NV kreeg nu meer tijd en macht van de overheid om zich o.a. intensief bezig te houden met het roven van onze verplicht opzij gelegde pensioengeld.
  Nout Wellink,het hoofd van DNB NV, is tot vlak voordat de Grote Crisis kwam, ook nog een aantal jaren een soort President geweest van het allerhoogste BIS.
  De meeste pensioenfondsen zijn nu geprivatiseerd en het oude gekozen bestuur ver
  vangen door peperdure dieven uit buitenland en moeten nu concureren tegen ver zekeringmaatschappijen ook uit buitenland.in zeer ernstige vorm appels met peren
  vergelijken.

 3. Johan schreef:

  Ik zie hier zoveel oproepen tot actie. En ruim 2 jaar verder is er niks gebeurd. Wel heeft Cees van omroep Max in nog een Zwarte Zwaan documentaire laten zien dat openbaarheid en vragen stellen aan deze instellingen zoals verzekeringen en belegging maatschappijen tot blokkade van deze journalist als gevolg liet zien. Dus nogmaals oproep tot strijd want vakbonden krijgen ook via omweg subsidie uit onze pensioen pot om zich koest te houden. Net als Mw kleinsma. En 1 paar regering partijen gaan niet genoeg in het geweer kunnen brengen omdat teveel belangen verstrengeling dat zal tegen houden

 4. H.S,. van Oosterum schreef:

  H.S. van Oosterum
  Met dank voor eindelijk een geluid dat feiten benoemt die lijken te worden genegeerd.

  Ik vraag “slechts” de aandacht voor het navolgende:
  Op dit moment zijn er 3.2 miljoen pensioengerechtigden, met een gemiddeld aanvullend pensioen, volgens Ton Verlind, van € 7.800 per jaar. Dat betekent een pensioenverplichting van € 24.9 miljard per jaar. Laten we het voorbeeld nemen dat het aantal pensioengerechtigden zal stijgen naar 5 miljoen mensen, dan stijgt de pensioenverplichting per jaar, bij een zelfde gemiddelde uitkering van € 7.800, naar € 39 miljard per jaar.

  De pensioenfondsen stellen gemiddeld 7% rendement te maken over de laatste 50 jaar. De resultaten uit het verleden nemen we deze keer eens serieus. Dat betekent dat er jaarlijks een groei aan pensioenvermogen zou zijn van € 84 miljard per jaar. De verplichting wordt dan bij 5 miljoen pensioengerechtigden, als we die al halen, maximaal € 39 miljard.

  Ook wanneer we voorzichtig zijn en een rendement van 4% aanhouden wordt de toename in het pensioenvermogen € 48 miljard per jaar en groeit bij 5 miljoen pensioengerechtigden de pensioenpot volgens deze eenvoudige berekening nog met € 9 miljard per jaar. Bij 3.2 miljoen pensioengerechtigden groeit de pensioenpot dan met € 23 miljard per jaar. Let wel, zonder dat we een premie blijven betalen.
  Daarbij vraag ik ook aandacht voor het feit dat de enorme groei in het aantal pensioengerechtigden wel zal meevallen, want “onze volksvertegenwoordigers” laten de pensioendatum oplopen, waardoor de financieringstermijn steeds langer wordt en de uitkeringstermijn niet verder oploopt. Het argument van “langer leven” wordt al behoorlijk geneutraliseerd
  door de uitgestelde pensioendatum.

  Zie ik “iets” over het hoofd?

  H.S. van Oosterum

 5. Thei Plompen schreef:

  Allemaal een raamposter maken/opplakken met: “Mensen let op, het overheids-paard van Troje staat voor de pensioenpoort. Als we nu niets doen wordt ons pensioengeld geroofd.”
  En stemmen op partijen met enige hoop, SP, 50+, pvv etc.
  Absoluut niet op VVD en PvdA.
  En sleep ze voor de rechter: overheid, politieke partijen, pensioenfondsen en vakbonden.
  Die vakbonden zijn nog het ergste van allemaal, je betaalt de maandelijkse contributie en geeft hun dus bestaansrecht en i.p.v. voor jouw belangen op te komen doen ze gewoon mee met de pensioenroof en ondertekenen al decenialang versoberingen aangaande (nabestaande)pensioen akkoorden in de zgn pensioenkamer. Waar kwam Kok ook weer vandaan ? Juist ja, van de vakbond.
  Overheid en vakbonden zijn niet te vertrouwen, ze zijn verweven met elkaar.
  Mensen, het is 1 voor 12, nu in actie komen, anders gaat ons pensioengeld op aan een nieuw groot log semi-overheids pensioenhervormingsinstelling met duizenden werknemers met topsalarissen inclusief bonussen. Want op deze manier wil de overheid het riante overschot van de pensioenpot afromen/stelen. Via de loonbelasting op deze duizenden werknemers,en de topfuncties zijn natuurlijk voor uitgerangeerde politici. En hoe hoger de salarissen, hoe meer loonbelasting er bij de overheid binnenkomt. En er worden duizenden uitkeringstrekkers tewerkgesteld, zodat de overheid geen uitkeringen meer hoeft te betalen, maar wel loonbelasting binnenharkt. Dubbel op dus.
  Houdini zou er jaloers op zijn.

 6. cor van dijk schreef:

  Als we naar de stembus gaan hebben wij de kans om die politieke partijen (met de P.V.D.A als eerste) een eind buiten spel te zetten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Laat je niet ompraten als de politieke trucendoos weer open wordt getrokken.

 7. Peter schreef:

  Als leek verdiep ik mij momenteel in de aanvullend pensioenen, ben over de 70 en het stoorde mij al de geluiden van de jongeren. De door mijzelf ingelegde pensioenpremie en + het CAO-deel van werkgever vanaf 1963 + de door mijzelf ingelegde extra 2% premie verbaasd mij elke commotie over dit niet bestaande probleem. Natuurlijk waren de rendementen maar ook zeer negatief maar gemiddeld 8,85% per jaar. Mevr. Klijnsma heeft mijn brief hierover laten beantwoorden waarbij mijn haren ten bergen rijzen. De kwellende geest voor de rente is in Brussel de man heeft niet in de gaten wat de schade is die toegebracht wordt aan pensioenfondsen en bedrijfsleven.
  Met mijn inleg vanaf 1973kan ik tot het 89e levensjaar toe … maar is er nog het nabestaande pensioengeld wat is ingelegd wat Den Haag zich in middels ook heeft toegeëigend. Jan Riezenkamp, ook proficiat .

  • kare schreef:

   Dag Peter

   Dit heb ik ook bij de vakbond aangeven, maar geen reactie.
   Wij zijn wat ik begrepen heb al met z’n 5 a 6 miljoen vrijwilligers.

 8. Paul Jansen schreef:

  Pensioengeld noemen als uw eigen vermogen is de grootste leugen in de financiële industrie. We hebben alleen recht op een uitkering te zijner tijd. In de tijd daarvoor zijn wij overgeleverd aan de pensioenfondsen en hun zogeheten financiële adviseurs. Hedgefunds zijn gemeengoed en zo giftig als het maar kan zijn. Dus zorg zelf voor het opbouwen van voldoende oudedagsinkomen. Los van pensioen, want dat kan een leuk slagroomtoefje zijn, in tegenstelling tot wat men nog steeds ruimschoots verwacht: 70% van het laatstverdiende loon. Stoppen met inleggen van premie in een pensioenfonds, stoppen met premies afdragen aan een verzekeraar voor opbouw van vermogen? Doe het zelf en laat je coachen, door een coach met een hart voor het echte klantbelang.

 9. John schreef:

  Ik heb via een site aangifte gedaan van diefstal van mijn pensioen, zowel tegen Mark Rutte alsmede Guus Wouters directeur Pensioen fonds PMT tot op heden geen enkele reactie gehad. Kunnen wij ons niet verenigen om hier een eind aan te maken tegen deze politieke diefstal.. Ben zelf 12 jaar met pensioen in die tijd is mijn pensioen maar drie keer geindexeerd, maar ook drie keer verlaagd.

 10. Frits schreef:

  Een week geen vrijwilligerswerk verrichten door gepensioneerden. Dus gewoonweg staken. Als voorbeeld noem ik dan o.a. kinderopvang door oma’s en /of opa’s, vrijwilligerswerk in ziekenhuizen/bejaardenhuizen (koffie/theeschenken, fruit schillen, bloemen verzorgen, patiënten vervoeren etc.), chauffeurswerk, werkzaamheden in buurthuizen en (sport)verenigingen etc., etc. Als elke pensionado zou meedoen ligt een week lang de economie in Nederland op z’n gat. Juist door deze mensen worden veel onbezoldigde werkzaamheden verricht. Misschien een goed pressiemiddel? Probleempje is nog alle pensionado’s te mobiliseren.

 11. M. Broekhuizen schreef:

  Wordt bewust van DE echte misstanden en problemen bij pensioenfondsen! De onthullende documentaire ‘Zwarte Zwanen’ van NPO legt ernstige malafide praktijken in de financiële wereld van pensioenfondsen bloot!

  Er dient nog veel veranderd en verbeterd te worden aan de beleggingspraktijken van pensioenfondsen. Maar dat zal ook gebeuren als overheden onvoldoende ingrijpen, wetgeving en pensioenstelsels onvoldoende worden aangepast en werknemers en pensioengerechtigden zich niet beter verenigen?

  De belangen zijn groot! Hebzucht lijkt het van integriteit te winnen. Werknemers maken zich druk om hun inkomen NU, maar kunnen niet vermoeden hoe miljoenen van hun pensioenpremies worden verkwist en dat dit ten koste gaat van hun inkomen LATER.

  Als de overheden hier onvoldoende/niets aan doen, wie dan wel? Om deze malafide praktijken terug te dringen is eerst een groter bewustzijn nodig.

  Maak een begin en deel…
  1) http://www.npo.nl/zwarte-zwanen/01-07-2013/POW_00665605
  2) http://www.npo.nl/zwarte-zwanen-2/13-07-2015/POW_02731120
  3) http://www.npo.nl/zwarte-zwanen-3/14-07-2015/POW_02731201

 12. Ton Derks schreef:

  Aan iedereen de schrijver en de reagerenden: geef eens cijfers(fictieve mag). U schrikt zich dood over hoe we belazert worden in “pensioenland”. Als u naar de keiharde cijfers kijken kunt u zien dat we de pot nu al nooit leeg krijgen.
  Als gepensioneerde heb ik mijn eigen pot gevuld. Een pot die nooit leeg komt tenzij, een “graaier” mij voor is.
  De jongere van nu kan zijn eigen pot veel gemakkelijker vullen als wij dat gedaan hebben. denk ik. De gepensioneerden van nu hebben immers ook nog “gespaard” voor hun (groot)ouders toentertijd.
  Als de inflatie weer eens naar 8%, gaat klagen de beleidsmakers nog veel harder.
  Daarom cijfers cijfers en nog eens cijfers voordat we een juiste en nuttige discussie met elkaar hebben over deze toch zeer belangrijke zaken.

 13. Rudolf Meijer schreef:

  Een zeer goed stuk waarin heel overzichtelijk duidelijk wordt dat private pensioenen een zaak is waar de overheid vanaf moet blijven. Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoever de “sloop” van de pensioenen al is gevorderd. Uit eigen belang en uit paternalistische overwegingen bemoeit de overheid zich toch intensief met deze voor alle deelnemers (jong en oud) van de fondsen zo belangrijke arbeidsvoorwaarde.
  Pensioen is uitgesteld loon!! Dat moet zo blijven. Het is het (economisch) eigendom van de gepensioneerden. Zoals Ton Verlind al stelt moeten we er snel van alles aan doen om verdere afbraak van ons uitstekende private pensioenstelsel te voorkomen.

 14. w.mijdam schreef:

  wij zullen met zijn allen hier tegen moeten ageren.

 15. R.Adriaans schreef:

  Hier wordt uitleg gegeven over het verdwenen pensioen.
  Neemt u a.u.b. de tijd om de video te bekijken.

  http://www.maclierop.com/content/vara/zembla/het_verdwenen_pensioengeld_05_februari_2011_ZEMBLA/documentaire_pensioenen_1980-2010_index.htm

  Het verdwenen pensioengeld

 16. Ineke schreef:

  Waarom beginnen we als gepensioneerden geen proces tegen de Staat? De argumenten zijn heel duidelijk door Ton Verlind benoemd. Ik heb in mijn jonge jaren actuariele wiskunde gestudeerd en snap het verhaal helemaal. Ik roep al jaren: de overheid is onbetrouwbaar en besteelt ons. Moeten we dat zo maar laten passeren? We kunnen ons verzamelen en een zaak tegen de overheid starten. Er zijn er vast genoeg onder ons die verstand hebben van bestuursrecht.

  Overigens dit dievengedrag van deze overheid is uiteraard meer des VVD s dan van bv SP. En als de PvdA terugkeert naar haar oorsprong (Arbeid net zoveel waard als Kapitaal) dan zou ze dit gedrag van deze overheid ook niet tolereren.

  Uiteraard worden door deze overheid de geesten zg rijp gemaakt voordat ze toeslaan. Accepteer het niet! Laten we ons verenigen en strijden!! En op 18 maart de goede keuze maken!

  • Pieter van Vlaardingen schreef:

   Het zit mij dwars, dat mevrouw Klijnsma het recht heeft de pensioenfondsen de wet voor te schrijven en dat de politiek dit pikt. Zij zit niet op financiën! Zij heeft er belang bij, dat de pensoenlasten niet verhoogd worden, terwijl dit gezien de lage rentestand wel zou moeten. Belangenverstrengeling speelt hier een rol.
   Het zou goed zijn als er een club wordt opgericht, die de staat een proces aanspant om mevrouw Klijnsma’s haar wet ongeldig te verklarenn. Zij mag niets te zeggen hebben over de pensioenfondsen, met uitzondering van het ABP.

 17. Ger van Gennip schreef:

  Een helder stuk waarmee ik het helemaal eens ben. Wel lijkt mij de vraag gerechtvaardigd hoe de politiek op andere gedachten te brengen is. Belangrijk hierbij is welke partij(en) in hun verkiezingsprogramma kenbaar hebben gemaakt voor behoud van de opgebouwde pensioenrechten te zijn. De komende verkiezingen zijn m.i. een goed moment dit in je keuze te laten meewegen. Wie kan dit onderdeel via bijvoorbeeld de KBO-site inzichtelijk maken?

 18. Frans van der Heijden schreef:

  Dat alle politici slechte bestuurders zijn weten we al lang. En dat ze beslissingen en besluiten nemen over zaken waar ze geen enkel kennis over hebben is ook al lang bekend. Ze zitten er allemaal voor eigen belang en zeker niet voor het algemeen belang. Er kan er niet één zijn vinger opsteken “ik ben van onbesproken gedrag”. Het ergste is nog wel in deze zaak dat de media zich schuil houdt en dit niet onder het vergroot glas brengt wat ze wel doet met allerlei onzinnige zaken. Dus blijft de massa in onwetendheid en komt er geen massaal verzet en afwijzing van de onkreukbare pensioenpremie betalers en gerechtigde pensioenontvangers. Kennelijk heult de media met de wolf in het bos.

 19. S.P. Boltjes schreef:

  Het is nog steeds waar en het wordt vooral gehanteerd door dit kabinet en zijn gedoogpartijen:

  “VEEL BELOVEN EN WEINIG GEVEN DOET EEN GEK IN VREUGDE LEVEN”.

  Wanneer komt Nederland in opstand? Weg met die zogenaamde “volksvertegewoordigers”. Volksverlakkers is een betere benaming die bij hun past.

 20. Eli Beerens schreef:

  Aan het slot van zijn betoog zegt Ton Verlind: ‘…. Ik hoop dat we Nederlandse burgers ervan kunnen overtuigen, dat ze in het geweer moeten komen tegen de afbraak….’
  Het probleem is dat ook overtuigde Nederlanders niet weten hoe in het geweer te komen. Ik moet toegeven me hiervoor te schamen, maar dat doet aan het feit zèlf niets af. Natuurlijk, onze overheid is onbetrouwbaar, de marktwerking heeft ondertussen voldoende bewezen nòg onbetrouwbaarder te zijn, politici zijn ondeskundig…. Hoe raken we uit dit slop?

 21. Laura Ginsel schreef:

  heel duidelijk dit verhaal, mijn man heeft ook ooit getekend voor een waardevast pensioen bij deze onbetrouwbare baas, de overheid… En idd is er geen mogelijkheid om de staat aan te klagen voor diefstal? per slot van rekening bestond die 30 miljard die uit de ABP pot is gestolen uit uitgesteld loon van de toen nog werkenden ambtenaren c.q. semi ambtenaren / onderwijspersoneel!
  Break the System! 14 maart Amsterdam DamRun!
  http://www.breakthesystem.nl/

  • Marianne schreef:

   Inderdaad ook mijn man heeft vanaf zijn 17 jaar tot einde datum gewerkt voor de overheid. Geen keuze wel- of niet stoppen met werken. Sommige jaren waren meer in het buitenland dan thuis. Wat worden bij beloond voor het opbouwen na de oorlog van dit land. Pensioendatum schuift steeds verder naar achter, mogen wij de rekeningen van de vaste lasten insturen naar ABP?? of Defensie??
   Dan zo maar die 30 miljard terug betalen. Waarom Defensie niet en moest Philips dit wel aanvullen???

 22. Bert van Baar schreef:

  je zegt: “ook de gemiddelde politicus weet niets van pensioenen”. Dat is een understatement; de gemiddelde politicus weet ook weinig van de rest. Van hen weet bijna 90% niets van de productie van geld, niets van de werking van financiele markten en zijn ze meester in het verhullen van die onwetendheid. In vraaggesprekken geven ze bijna nooit een atwoord; niet alleen omdat ze zich willen indekken om hun standpunt op het laatste moment nog te kunnen wijzigen maar ook omdat ze gewoon niets weten!
  Ze lullen hun ambtenaren na en brallen hun partijgenoten na die ze op verjaardagen tegenkomen, de kranteberichten (alleen de koppen hoor, meer tijd nemen ze niet!) en het ‘nieuws’ van hun Twitteraccount.
  Wees nou eerlijk: wat heeft een politicus nou meer in zijn mars dan de eetrse de beste leraar geschiedenis of reisleidster? Ze verhuizen naar een kleinere gemeente om daar bij het oprichten van de nieuwe tak van hun partij direct op de voorgrond te kunnen treden en veranderen zomaar van de ene naar de andere partij omdat ze er niet aan de bak komen.
  Na een paar jaar 2e kamer is hun hachje gered, hun kostje gekocht: ze treden toe tot de leiding van een grote luchtvaartmaatschappin of worden ergens burgemeester. Het mooist kun je nog terechtkomen als EU vertegenwoordiger van je partij. Lekker nog meer verdienen en een nog beter pensioen!

 23. Fra v Groeningen schreef:

  Ik kan mij vinden in het verhaal en herken ook de huichelachtigheid van pensioenbesturen, die hun baantje veel belangrijker vinden dan hun klanten.
  Ik kan geen tekort rekenen voor de 25 jarige als die met pensioen gaat.
  Ook de absurde vraag stelling moeten jongeren voor de ouderen betalen, xxxxx
  een paar slechte woorden, wie bouwde deze welvaart en wie spaarde de 1400 miljard pensioenvermogen? zo zijn er nog heel veel toegedekte spaarpotten waar over gezwegen wordt. Wij zijn zo rijk. Maar waar ik niet uit kom is het waarom, doet men wat men doet in Den Haag? Geef de ouderen hun eerlijke volle pensioen en wij allemaal profiteren er van meer geld in de economie meer belastingontvangst. Op het vermogen van de fondsen maakt 1 a 2% uit en dan is het al veel. Waarom, waarom, waarom? Je kan de fondsen niet leeg rekenen.

 24. Fra v Groeningen schreef:

  Elsevier in de fout !!!!
  De tuinman Remko Nods mocht in de tuin van de DNB , nu het voorjaar wordt een bedje pensioenpaniek zaaien.
  Het zaaigoed zal in een zakje Elsevier 14 febr. 15 “over enkele jaar keren ze voor het eerst meer geld uit dan in het zelfde jaar aan premies binnenkomt”
  Heeft de tuinman ooit gekeken naar de jaarverslagen van pensioenfondsen, is hij te druk in zijn tuin om goede media te volgen?
  Groei pensioenfondsen 200 miljard in 20214. Kan hem zijn ontgaan!
  Kijk het eens na .
  Mijn vraag is aan de tuinman, als de notenboom groeit, wat gebeurd dan met de boom en zijn nootjes
  Tuinman geen zorgen elk jaar wordt de boom groter, zelfs zonder mest en de nootjes blijven komen. Maar alle nootjes op zolder leggen bij mijnheer Knot is ook geen goede zaak. Adviseer Knot de nootjes toch uit te delen in het bejaardenhuis. dat is gezond , worden wij optimistischer van en ook de kinderen gaan lachen.
  Toe lichting, in dit artikel wordt het vermogen en rendement volkomen genegeerd.

 25. p..mekkng schreef:

  Wat een goed verhaal en duidelijk dit zou in iedere krant en talkshow moeten komen maar dat is niet sektie, Tom maakt duidelijk dat we belazerd worden de politiek en de grote graaiers in Nederland gesteund door z, g , n gedoog partijen. Maar de vraag is hoe kan dit door broken worden met zoveel partijen en even zoveel eigen belangen.

 26. Els schreef:

  Is er geen mogelijkheid om de regering voor de rechter te slepen? Ze hebben per slot van rekening ons eigendom afgenomen. Vind het verder en duidelijk verhaal.

 27. Steven Molkenboer schreef:

  Een prima artikel dat (eigenlijk) door elk tweede kamerlid en door de regering gelezen zou moeten worden. Sterker nog: ze hadden dit allang moeten weten.
  De tekorten in de rijksbegroting worden nu voor een groot gedeelte aangevuld door de werkenden minder aanspraken dan voorheen voor te schotelen >> dus een lager pensioen tzt. ….en nu dus een lager premie!!??
  De gepensioneerden moeten het doen met een niet waardevast pensioen.
  Zo is het buitengewone stelsel nooit bedoeld, tenzij er echt hele slechte tijden waren.
  De toezichthouders hebben zitten slapen bij de banken crises, bij de verzekeraars die gouden eieren beloofden. De reparatie werd betaald door de belastingbetalers.
  In de hele crisisperiode is er geen cent van de belastingbetalers naar de pensioenfondsen gegaan >>sterker nog het vermogen is verdubbeld van de fondsen.
  Het is hoogste tijd voor goed beleid >> een goed pensioen voor jonge en oud. Natuurlijk begrijpen de ouderen dat de arbeidsmarkt verandert >> dat horen ze veel sneller van hun kinderen dan van de politici. Laten wij daarvoor goede oplossingen samen uitwerken.
  Als er niets gebeurd in den Haag, stem dan op een partij die wel oog heeft voor een goed pensioen stelsel.

 28. Fred Wohlert schreef:

  Chapeau Ton Verlind. De pensionkwestie objectief en duidelijk in perspectief gebracht.

 29. ruudbeijer schreef:

  J le paysan,u heeft groot gelijk ,er moet een nieuwe politiek komen.Een politiek die denkt aan zijn kiezers,een politiek die niet alles wil weggeven.Een politiek die ouderen ontziet,die mensen hun rechten teruggeeft die het al die jaren zijn afgepakt.Ook onze vakbonden deden hier driftig aan mee,zij hebben tenslotte bij het kruisje getekend waardoor u en ik moeten blijven werken tot 67 jaar.Nogmaals een nieuwe politiek die is er ,in de vorm van de PVV.De PVV zet de Nederlanders weer op de eerste plaats door ogenblikkelijk te stoppen met het weggeven van ons geld aan het ;zielige ” buitenland.Verder stoppen we met die onzin die E.U heet.De Euro levert ons geen geld op maar kost ons geld en heel veel werkloosheid.Er uitstappen vraagt om een andere politiek.De politiek van de PVV,denk daaraan 18 maart,PVV!

 30. J. le Paysan schreef:

  Het wordt tijd voor een andere politiek in Nederland. Met de huidige politici wordt je als bevolking verkocht aan de verzekeraars en financiële instellingen. En inderdaad moet de overheid verkleind worden. Tal van privatiseringen hebben alleen maar geleid tot veel meer onnodige managers.

  • J.G.Leliveld schreef:

   En wat dacht je van de regels in Brussel. 340 ambtenaren op 50jarige leeftijd met vervroegd pensioen van 9000 euro per maand om de nieuwe toetreders tot de unie de ruimte te geven en wij doorwerken tot 70 jaar hoe gek kan je het maken

 31. Ton schreef:

  Let op de volgende websites: pensioenleugen.nl en loonvoorlater.nl. Deze websites zijn in het leven geroepen als wake-up call, met de bedoeling informatie te geven. Verschillende verenigingen van pensioengerechtigden hebben de handen ineen geslagen en zijn begonnen met een publiciteitsoffensief.Onderdeel daarvan zullen vlak voor de verkiezingen ook radiospotjes zijn. Wat kun je bijdragen? Alle berichten die er nu zijn en nog komen via de social media ruimhartig delen met je netwerk. Er wordt kant-en-klaar informatie aangeboden en video’s, die je copy paste op je eigen Twitter, Facebook of Linkedin-account kunt delen. Op dit moment is de eerste prioriteit: verbeteren van de kennis. Daarmee proberen de betrokkenen zoveel mogelijk mensen te bereiken, in de hoop en de verwachting dat een groot aantal mensen zich zal vertalen in invloed op de politieke besluitvorming.

 32. Mart van gelderen schreef:

  is n prima verhaal, goed alles omschreven hoe het werkelijk is.
  Maar wat kunnen wij gepensioneerde eraan doen, wij hebben geen macht.
  Een vakbond gepensioneerde oprichten?
  Het is en blijft geld van alle inleggers, dus de regering heeft er niets over te zeggen.
  Maar toch doen ze het, en dat slikt onder protest iedereen.
  Grt Mart van gelderen

 33. Ton Ruijten schreef:

  het verhaal gelezen, wat kunnen we er aan doen?. Dit verhaal zou op de voorpagina van elk dagblad gepubliceerd MOETEN worden, zodat eenieder die info krijgt, maar ik vermoed dat die ook aan de hand lopen van de regering.Ik vind ze allemaal opkomen voor eigenbelang,maar een stem(de mijne) kan geen verschil te weeg brengen.
  Ton

 34. Jan Riezenkamp schreef:

  als oud vice-voorzitter van het ABP kan ik het zeer hartgrondig eens zijn met dit artikel. Het kabinet + zijn adviseurs en zijn gedogers draaien het pensioenstelsel de nek om en de gepensioneerden in de armen van die partijen die overal tegen zijn. Vroeger of later komt er een revolte en een parlementaire enquete, de gepensioneerden zijn dan inmiddels hun geld kwijt.

  • a. hoogerheijde schreef:

   Mijn vraag is nu “hoe brengen wij dat dan met zijn allen uit”. Je kunt er wel achter staan maar Alleen kun je niks en word je niet gehoord..
   Als er met deze brief en uitleg nog niet geluisterd wordt, dan weet ik het niet meer.
   Het bewijst dan ook dat het vele ouderenspaargeld, maar aan enkele behoort en dat wat de regering zegt nodig te hebben bij de minst draagkrachtigen ook nog weggehaald cq.. gekort

Geef een reactie