DNB is in de pensioendiscussie zo hard als graniet (1)

De Nederlandsche Bank is een bastion van betrouwbaarheid. Kwaliteit en integriteit zijn buiten alle twijfel verheven. Althans: dat is een vanzelfsprekendheid waarmee het instituut naar zichzelf lijkt te kijken. Kritiek van buiten wordt zelden serieus genomen. Zeker niet waar het gaat om de pensioendiscussie. ‘Laat ik het voorzichtig zeggen: de uitstraling van de mensen die in de discussie over pensioenkortingen tegengas geven maakt bij De Nederlandsche Bank niet veel indruk’, zegt een voormalig medewerker die de cultuur van DNB van binnenuit kent. ‘Het wil niet zeggen dat de critici geen gelijk hebben’. Maar gelijk hebben en gelijk krijgen zijn in het kantoor aan het Westeinde in Amsterdam twee heel verschillende dingen.

Nieuwe stoerheid

Na de kredietcrisis in 2008 kwam de Bank onder felle kritiek. De toezichthouder had zitten slapen en zag de financiële crisis daardoor niet aankomen: dat was het beeld zoals de media dat schetsten. DNB zorgde voor revanche. Dit zou het eerbiedwaardige instituut nooit meer overkomen. Daarom ging het roer drastisch om en ontwikkelde de bank zich van de rustige data-analist naar de stoere toezichthouder.

Pensioenbestuurders de klos

O.a. pensioenbestuurders ondervonden de gevolgen, zeggen zowel financieel deskundige Pieter Lakeman als pensioenexpert Rob de Brouwer in hun weblogs. Zo kwam er een hertoetsing van pensioenbestuurders die streng werden beoordeeld op hun professionele kwaliteiten en hun persoonlijkheidskenmerken. Een onafhankelijke kritische houding jegens de bank of teveel begrip voor het maatschappelijke sentiment werden niet gewaardeerd. De neuzen moesten in dezelfde richting, hard ingrijpen werd de norm. Medewerkers van DNB werden in het beoordelingsgesprek aan het eind van het jaar beoordeeld op hun moed. Wie zijn tanden liet zien deed het goed binnen de nieuwe cultuur. Er was een grotere angst om pensioenbestuurders te zacht dan te hard aan te pakken. ‘In zo’n sfeer gaat de nuance verloren’, zegt Arno Eijgenraam, actuaris, inmiddels zelfstandig ondernemer maar ooit vele jaren als toezichthouder werkzaam voor De Nederlandsche Bank. Hij begeleidt nu pensioenbestuurders die het toetsingsproces bij DNB ongeschonden willen doorkomen.

Slachtoffers

De nieuwe stoerheid bij DNB maakte slachtoffers. ‘Veel kleine pensioeninstellingen zijn daaraan (de nieuwe strengheid/TV) onderdoor gegaan. Die hadden niet de fut en de middelen om tegen dit beleid van DNB in te gaan’, zegt Eijgenraam. Sommige pensioenbestuurders –hoeveel weten we niet- kozen eieren voor hun geld en wachtten een negatief oordeel van DNB niet af door ‘vrijwillig’ te vertrekken. Een publiek negatief oordeel betekende immers het eind van een carrière als bestuurder in de financiële wereld en kwam daarmee neer op een berufsverbot. Pieter Lakeman zegt op Youtube zonder voorbehoud dat DNB het toetsingsproces heeft gebruikt om af te komen van kritische pensioenbestuurders.

Daarom mengen pensioenbestuurders zich niet graag in de discussie

Dit is mogelijk een reden dat pensioenbestuurders zich in de discussie over de rekenrente niet graag kritisch opstellen tegenover Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, omdat ze daarmee het risico lopen bij een eventuele hertoetsing als ‘ongeschikt’ uit de bus te komen. Dat Corien Wortmann, bestuursvoorzitter van het ABP daar na lang stilzwijgen mee heeft gebroken door aan te kondigen op zoek te gaan naar mogelijkheden om pensioenkortingen te voorkomen, wordt gezien als een dappere daad en ook als een teken dat in de pensioendiscussie de redelijkheid inmiddels ver te zoeken is en veel van wat er rond de pensioenen gebeurt niet meer aan de pensioendeelnemers is uit te leggen.

Het toetsingsproces is inmiddels wel wat humaner geworden. De nuance komt weer terug, ziet Eijgenraam. Pensioenbestuurders mogen nu een deskundig adviseur of een advocaat meenemen en treffen een iets meer gelijk speelveld aan, maar nog steeds verschijnen velen met bibberende knieën voor de toezichthouder en nemen ze het met hoge uitzondering op tegen de visie van DNB.

Weinig zelfreflectie

‘De organisatie wordt te weinig uitgedaagd tot zelfreflectie’, zegt Eijgenraam, over de cultuur bij DNB, ‘en raakt daardoor in zichzelf gekeerd’. Wie het niet eens is met beslissingen van DNB kan natuurlijk naar de rechter te stappen en wie protest aantekent wordt door de rechter soms ook wel in het gelijkgesteld, maar daarna komen ze toch weer voor het vervolg van een traject bij DNB terecht. ‘Daar krijg je dan met andere mensen te maken, maar soms wel mensen die elkaar bij de koffieautomaat ontmoeten en die zich goed weten te herinneren dat je naar de rechter bent gestapt. Niet elke DNB-medewerker is goed in staat om de voorgeschiedenis buiten beschouwing te laten. En als de medewerker dat al wel zou kunnen, dan durft de pensioenbestuurder daar vaak niet op te vertrouwen’. Je kunt bij verschil van mening met DNB wel een slag winnen, maar niet de oorlog, wordt gezegd.

Temperatuur rond pensioenen bereikt kookpunt

De nieuwe stoerheid zegt mogelijk iets over de manier waarop DNB-president Klaas Knot zich in de pensioendiscussie mengt. Of liever gezegd zich niet in de pensioendiscussie mengt. Terwijl onder gepensioneerden de temperatuur het kookpunt bereikt vanwege de dreigende kortingen, blijft Knot bij zijn beleid. Pensioenkortingen moeten er komen, zegt hij. Ze zijn onvermijdelijk. Het is beter om in een keer door de zure appel heen te bijten. Hij heeft het dan over de dekkingsgraad van pensioenfondsen die onder het vereiste percentage zijn gedoken doordat de marktrente tot vrijwel 0 is gedaald. Die lage rente wordt mede beïnvloed door beleid van de Europese Centrale Bank, waaraan Knot loyaal meewerkte tot het hem te bont werd en het ECB-beleid gevaarlijke trekjes begon te krijgen. Maar verder dan een zwak protest buiten de vergaderzaal kwam Knot niet en zo leek zijn bekommernis meer te liggen bij schuldenlanden als Italië die de kunstmatig beïnvloede lage rente nodig hebben om te overleven met hun immense staatsschuld dan bij de Nederlandse gepensioneerden die de tol voor dat beleid straks moeten betalen met pensioenkortingen.

Kritiek neemt toe

De kritiek op de manier waarop de dekkingsgraad wordt berekend neemt hand-over-hand toe maar DNB verwaardigt zich niet om daarop te reageren, doet geen noemenswaardige moeite om gepensioneerden uit te leggen waarom aan dit onverzettelijke standpunt wordt vastgehouden en dat leidt tot de vraag of de toezichthouder nog wel in contact is met de samenleving. ‘DNB heeft een sterke eigen cultuur’, zegt Eijgenraam. ‘Deftig heet dat ‘er is eenheid van beleid’. In die sfeer hebben zelfdenkende pensioenbestuurders of andere critici het moeilijk in hun relatie met DNB.

Geen twijfel

Er lijkt bij DNB geen zweem van twijfel te bestaan over het systeem waarmee de dekkingsgraad van pensioenfondsen wordt berekend, hoewel daartoe wel alle reden bestaat. In dat model speelt de marktrente van bijna 0 procent dus een dominante rol. Dat pensioenfondsen met hun aandelenportefeuilles heel goede rendementen maken wordt voor het vaststellen van de dekkingsgraad genegeerd. Het wondersysteem waarmee de financiële positie van pensioenfondsen wordt beoordeeld heet FTK, een afkorting voor Financieel Toetsingskader. Het is een ingenieus wiskundig model, vooral ontwikkeld door knappe koppen uit de beleggerswereld. Ze deden net alsof een pensioen een liquide, overdraagbaar product is, dus gemakkelijk verhandeld moet kunnen worden. Dat is immers hoe beleggers gewend zijn naar dit soort zaken te kijken. Maar pensioenen worden niet verhandeld. Het zijn lange termijn verplichtingen. Er is geen noodzaak om de waarde van dag tot dag te bepalen. Doen zich tegenvallers voor dan kunnen die over een lange periode worden uitgesmeerd, waardoor grote ingrepen op korte termijn niet nodig zijn. Pensioenbeleid hoort dan ook geen korte maar lange termijn beleid te zijn, vindt Arno Eijgenraam.

Complotdenken

Er is naar de pensioenen teveel gekeken vanuit het perspectief van beleggers. Toen de knappe knoppen uit de geldwereld rond de eeuwwisseling medewerkers van DNB confronteerden met hun wiskundige model werd dat met open mond ontvangen. De beleggers werden verafgood om hun kennis. ‘Bij DNB werd gedacht: die hebben de waarheid in pacht. Wie het niet begrijpt is dom’, aldus Arno Eijgenraam, zelf destijds ook overbluft door de nieuwe kennis. Daarom werden minder kritische vragen gesteld dan goed was. Rond het FTK bestaan veel complottheorieën, bv dat het systeem is bedacht om het pensioenstelsel onderuit te halen, waardoor commerciële verzekeraars een deel van de markt kunnen inpikken. ‘Gepensioneerden denken dat er op de achtergrond alle mogelijke belangen spelen, maar dat is volgens mij minder het geval dan je denkt’, zegt Arno Eijgenraam, hoewel hij moet toegeven dat niemand kan weten wat zich precies in de hoofden van politici op het allerhoogste niveau afspeelt en wat hun drijfveren zijn. ‘Het FTK is een slim systeem, maar wel met een aantal weeffoutjes die grote gevolgen hebben. Er zijn binnen dit systeem buffers nodig om de waarde van de pensioenen te kunnen garanderen. Maar inmiddels is het beschermen van de buffers tot doel geworden’.

Heilige Graal minder heilig dan gedacht

Wat valt er dan af te dingen op deze wiskundige formule die binnen de DNB de status van Heilige Graal heeft verworven? Eijgenraam: ‘De huidige rekentechniek (inclusief de rekenrente) is gebaseerd op wiskundige wetmatigheden. Wiskunde is een exacte wetenschap. Wie wiskundige wetmatigheden negeert houdt zichzelf voor de gek. Dat is de redenatie die je tegenkomt bij DNB en bij velen in de pensioenwereld. Mijn tegengeluid is dit: we hebben het hier over actuariële regels. Actuariaat is een wiskundige uitwerking van veronderstellingen. Met de wiskunde valt niet te spotten, maar met de veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen wel. Er zitten minstens 10 inconsistenties in het FTK. Als je die eruit haalt zijn pensioenkortingen niet nodig’.

(wordt vervolgd)

TON VERLIND

foto: DNB

13 reacties op “DNB is in de pensioendiscussie zo hard als graniet (1)
 1. Jo Housmans, Maasbracht schreef:

  Vandaag, 25-10-2020, een jaar na dato, moet ik na herlezing van dit nog steeds actuele stuk, toch weer even wat kwijt.
  Ik vind het hele bestuur van DNB, Klaas Knot voorop, Wouter Koolmees én de hele regering, toch maar een stelletje navelstarende zielepieten, waarbij ik de indruk heb dat Knot zijn achternaam wel héél erg letterlijk opvat door, tegen álle oordelen van nagenoeg heel deskundig Nederland in, te blijven volharden in zijn m.i. overduidelijk kortzichtige kijk op pensioenen. Ik vind dat hij zich bij het samenvoegen van DNB en de Verzekeringskamer door deze sluwe, gewiekste, commerciële kliek van de verzekeringswereld compleet heeft laten overdonderen door hun rekenmethodieken, en mét hem uiteraard het hele bestuur van DNB. Maar wat erger is, is dat zo’n, je zou toch mogen verwachten, de facto slim persoon,
  koppig blijft volharden in zijn eenmaal ingenomen standpunt. Dit nadat door zeker niet de minsten onder de (zelfs wereldwijde) pensioendeskundigen, zoveel bewijsmateriaal is aangedragen dat getuigt van zijn ongelijk bij de door hem gehanteerde uitgangspunten én de gebezigde rekenmethode. Blijkbaar heeft Knot nog nooit van deze uitdrukking gehoord: WIE TOEGEEFT DAT HIJ ONGELIJK HEEFT, BEKEND DAT HIJ SLIMMER IS GEWORDEN!
  Normaliter zou ik over mijn hart strijken en zeggen ‘Ieder zijn gebrek’, maar dat kan en wil ik in dit geval niet, omdat ik hiermee de ca 3,3 miljoen gepensioneerden en 5,6 miljoen actieve pensioenfondsleden te kort zou doen. Daarvoor worden zij en ik teveel benadeeld door dit koppige, kleinzielige kleutergedrag. Daarom mijn advies aan Knot c.s.: Erken nou eens dat jullie op het verkeerde been zijn gezet door die sluwe, gewiekste, puur commerciële kliek van calculerende verzekeraars, die jullie hebben overbluft en ingepakt met hun al even sluwe als voor de pensioenwereld dramatisch uitpakkende en compleet foutieve uitgangspunten en rekenwijze, en bewijs daarmee dat het uiteindelijk tóch mogelijk is, dat jullie slimmer zijn geworden! Jullie zullen ontegenzeglijk stijgen in mijn (en veler) achting.

  Daarnaast doe ik een hartstochtelijke oproep aan de Eerste Kamer om zich vooral goed te laten voorlichten alvorens in te stemmen met het nieuwe pensioensysteem. Er bereiken mij de laatste tijd zéér verontrustende geluiden van pensioendeskundigen, zoals Frijns c.s., van Praag c.s en anderen over 30-40% lagere pensioenen in het nieuwe systeem. Laat Knot c.s. deze maar eens eerst weerleggen, en dan bedoel ik nu eens niet met woorden, maar met berekeningen die het tegendeel ook aantoonbaar bewijzen. Geachte leden van de Eerste Kamer:‘Ken uw Saeck’!

 2. Jo Housmans Maasbracht schreef:

  Kan er niet eens onderzocht worden of en zo ja hoeveel de bestuurders van DNB aan aandelen in hun bezit hebben van verzekeringsmaatschappijen met een of meer pensioenverzekeringen in hun pakket? Bij velen bestaat namelijk het donkerbruine vermoeden dat door de buitenproportionele eisen die de DNB wél aan pensioenfondsen oplegt en niet aan pensioenverzekeraars, de concurrentiepositie van pensioenverzekeraars vebeterd moet worden ten koste van de pensioenfondsen! Wie geeft de aanzet tot een onderzoek?

  Sinds de DNB tot toezichthouder op de pensioenfondsen is benoemd door de regering, is er geen houden meer aan hun regelgevingsdrang. Nadat de pensioenfondsen zich tijdens hun hele bestaanshistorie, die soms meer dan een eeuw bedraagt, uitstekend van hun taak hebben gekweten én bovenop de uitgekeerde pensioenen, ondanks meerdere economische en financiële crisissen, ook nog een ENORM kapitaal hebben weten op te bouwen, is daar nu plots de DNB, die vindt dat alles anders moet. Daarmee zeggen ze m.i. dus dat de pensioenfondsen het tijdens hun hele bestaan niet goed hebben gedaan. De harde cijfers BEWIJZEN echter het tegenovergestelde: de fondsen hebben GEWELDIG gepresteerd. Die hele club van zwartkijkers en azijnpissers binnen regering, commissie Dijsselbloem enDNB kan van mij de pot op. Rutte IV zal er niet komen als het aan de gepensioneerden ligt!

  • Frank Zuylen schreef:

   Dat is dan iets voor Follow The Money (FTM) van Eric Smit c.s. Die bedrijft onderzoeksjournalistiek in het economische, cq financiele domein.

  • H. Bollema schreef:

   Beste meneer Housmans,

   Die aanzet tot onderzoek is inmiddels gegeven. De Stichting Pensioenbehoud heeft samen met KBO-Brabant, de Vereniging van gepensioneerden van het Pensioenfonds voor de grafische bedrijven (VVG-PGB) en de vereniging van oud-Hoogovenmedewerkers (VOHM) een rechtszaak tegen de Staat aangespannen.

 3. Rich Lormans schreef:

  Nou een verhaal. Maar waarom heeft DNB zoveel op met mijn achterstallug loon. Dat is van mij en blijft van mij.net zoals dit geldt voor miljoenen medelanders…. De DNB moet gewoon van ons geld afblijven… punt. Ik ben ervan overtuigd dat de pensioenbestuurders voldoende onderlegd zijn om pensioenfondsen te beheren, zeker gezien de voortrefffelijke rendementrn die worden behaald .. gemiddeld 7% gedurende de laatste 30 jaren.

 4. Frank Zuylen schreef:

  Kijk, nou komen we ergens. De grondslagen van de rekenrente worden geanalyseerd, en dan in het bijzonder de subjectieve oordelen of aannames die er in zijn verwerkt.

 5. rob Tiller schreef:

  hier mijn eigen bescheiden analyse van wat ik als de waarheid zie:

  DE GROTE PENSIOENLEUGEN

  laat mij even uitleggen wat de waarheid is over onze pensioenen,
  deze uitleg is gebaseerd op de officiele cijfers zoals deze te vinden
  zijn op Eurostat en de website van de Nederlandse Bank.

  de vroegste statistieken die ik ben tegengekomen zijn van 1990,
  en dan hebben we het over dezelfde periode waarover Rutte in de
  algemene beschouwingen zijn leugens vertelde.

  in 1990 zat er 189 miljard euro in onze pensioenpot en werd er
  voor 9 miljard euro aan pensioenen uitbetaald, ( zo’n 4,5 % van het vermogen )
  er kwam ook fors meer premie binnen dan er pensioenen betaald werden mede door het feit dat
  er veel minder gepensioneerden waren dan nu.
  vlak voor de crisis in 2008 zat er inmiddels 800 miljard in onze pensioenpot
  en werd er voor 20 miljard aan pensioenen uitbetaald ( ongeveer 2,5 % van het vermogen )
  er kwam ook nog steeds veel meer premie binnen dan er pensioenen betaald werden.
  direct na de crisis in 2009 was het pensioenvermogen gezakt naar 650 miljard,
  en flinke klap dus, toen ook begon de politiek serieus aan het verhaal dat onze
  pensioenfondsen te armlastig zijn om de pensioenen te kunnen indexeren.

  wat gebeurde daarna?
  in de laatste 10 jaar is het pensioenvermogen met zo’n 250% ge-explodeerd naar
  1,5 BILJOEN euro vorig jaar en werd er ongeveer een derde meer pensioen uitbetaald
  omdat inmiddels de geboortegolf van na de tweede wereldoorlog met pensioen begint te gaan.
  de uitbetaling was 29 miljard ( ongeveer 2% van het vermogen )
  en er kwam nog steeds flink meer premie binnen dan er pensioen werd uitbetaald, sinds 2007 is er 50 miljard meer premie
  binnengekomen dan er pensioen is uitbetaald.
  niemand is in deze periode ook maar met een cent geindexeerd.
  indexatie met 2% had in 2007 370 miljoen gekost, vorig jaar 588 miljoen.

  we zien dus dat het percentage van de pensioenuitbetalingen als onderdeel van het vermogen
  een gestage daling vertoont die gewoon blijft doorzetten ondanks dat er steeds meer
  gepensioneerden bijkomen, dat zegt alles over de indexatie… niet dus ….

  wat de cijfers ook zeggen is dat er al die tijd flink meer premie is binnengekomen
  dan er pensioenen zijn uitbetaald en dit is tot op de dag van vandaag nog steeds zo.
  de premieinkomsten dekken dus met een forse winst, tenminste 50 miljard over de laatste 10 jaar,
  de uitbetalingen af, daar is dus GEEN EEN CENT VAN HET IMMENSE VERMOGEN VOOR GEBRUIKT…….
  en dit is nota bene ONS ingelegde geld en uitgesteld loon.

  we krijgen natuurlijk in de toekomst een periode waarin er minder premie binnenkomt
  dan er pensioenen worden uitbetaald vanwege de pensioengolf die overigens al begonnen is,
  dan zal er dus een uiterst klein gedeelte van dat immense vermogen moeten worden gebruikt om
  de pensioenen te betalen.
  laten we zeggen dat het de komende 30 jaar gaat om per jaar 2 miljard minder premie dan
  uitbetalingen, dan praat je over zo’n 60 miljard wat uit die pot moet worden aangesproken,
  dat is ongeveer 4% van het huidige vermogen……
  en dat vermogen explodeerd rustig verder volgens sommige economen naar zo’n 3 BILJOEN in 2040,
  als we het erg negatief stellen dan gaat het om zo’n 3 miljard per jaar aan minder premieinkomsten dan uitbetalingen,
  dan praat je over 90 miljard uit de pot over de komende 30 jaar, de rest word afgedekt
  door de binnenkomde premie, dat is dan nog steeds maar 6% van het HUIDIGE vermogen
  wat we nodig hebben om de pensioenen te betalen.
  DUS HOEZO KUNNEN DE FONDSEN NIET VOLDOEN AAN DE VERPLICHTINGEN MENEER RUTTE EN FNV?????????

  er is gestaakt voor het bevriezen van de AOW leeftijd en het indexeren van de pensioenen,
  toen kregen we het pensioenreferendum over de pensioendeal, tegelijk met het referendum kwam
  het nieuws naar buiten dat de rekenrente omlaag gaat en dat de vakbondstop daar in geen geval met de leden
  over mochten praten…..
  het feit dat de rekenrente, die al de laagste is van de wereld nog verder omlaag gaat betekend dat we
  indexatie voorlopig wel kunnen vergeten, en dat weet de FNV top maar al te goed.
  maar men bleef een positief advies geven over de deal.
  ondanks deze manipulatie zou drie kwart hebben voorgestemd in het referendum, ik vind dat totaal
  ongeloofwaardig.
  de andere open vraag blijft natuurlijk of de FNV top voordat het bericht over de rekenrente naar buiten kwam hiervan heeft geweten.
  een echte vakbond had toen dat nieuws naar buiten kwam onmiddelijk de stekker uit de deal getrokken
  en het land platgelegd, maar ja meneer Busker wil zijn toekomstige bestuursbaantjes veilig stellen
  en dat is hem gelukt.
  Rutte dreigde ook nog met “we hebben geen plan B ” om nog even lekker druk te zetten op de deal,
  er is gezien bovenstaand verhaal meneer Rutte niet eens een plan A nodig, er is geld zat……..

  er is nog een ander belangrijk probleem met de pensioendeal, en ook dit is in de publiciteit niet belicht:
  ER IS NU EEN VERSCHIL TUSSEN JE PENSIOENLEEFTIJD VOOR DE PENSIOENFONDSEN EN JE AOW LEEFTIJD.
  de pensioenfondsen houden de hogere pensioenleeftijd aan die er oorspronkelijk stond vanwege het kabinet,
  dit betekend als je nu met pensioen gaat gebaseerd op de nieuwe langzamer stijgende AOW leeftijd
  je dus een tijd lang JE EIGEN PENSIOEN OPEET, want de nieuwe AOW leeftijd wordt door de pensioenfondsen
  gezien als VERVROEGD pensioen omdat zij hun pensioenleeftijd niet hebben aangepast..
  dit zou uiteraard recht getrokken moeten worden, dwz; de pensioenleeftijd vanuit de pensioenfondsen zou gewoon
  dezelfde moeten zijn als je AOW leeftijd, dat is tot deze deal altijd zo geweest.
  nu omdat je dus je eigen pensioen gaat opeten houden de fondsen dus nog meer geld over.

  DE LEUGEN VAN RUTTE TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN:

  wat vertelde Rutte ons tijdens de algemene beschouwingen, “de pensioenuitbetalingen zijn verdrievoudigd terwijl
  het vermogen is verdubbeld en de verplichtingen gelijk zijn aan het vermogen”, verder verweet hij de SP en 50PLUS
  aan “voodoopolitics” te doen omdat zij de volstrekt onrealistische lage rekenrente omhoog willen hebben,
  “jullie rekenen ons rijk” waren zijn bewoordingen daarover.
  ik heb nadien niet een enkel kritisch journalistiek stuk gezien over deze leugens van Rutte waar dan ook in de media.

  de pensioenuitbetalingen zin inderdaad verdubbeld….. over een periode van 30 jaar,
  het vermogen is inderdaad meer dan verdubbeld….. over de laatste 10 jaar…….
  van 650 miljard naar 1,5 BILJOEN.
  en daar gaat zijn verhaal natuurlijk mis, over diezelfde 30 jaar is het pensioenvermogen
  VERACHTVOUDIGD…….
  de verplichtingen zijn helemaal niet vrijwel gelijk aan het vermogen omdat die verplichtingen vrijwel uitsluitend betaald
  kunnen worden met de binnenkomende premie, de afgelopen 30 jaar zijn deze verplichtingen uitsluitend betaald uit de binnenkomende premie.
  met winst.

  Rutte vond dat de SP en 50PLUS ons rijk willen rekenen, de waarheid is dat Rutte ons arm rekend met zijn “voodoopolitics”
  en wij daardoor niet zijn geindexeerd, terwijl het pensioenvermogen rustig verder explodeerd.
  indexatie met zelfs 4% had vorig jaar “maar” 1120 miljoen gekost terwijl er 50 MILJARD meer premie binnen is gekomen over
  de laatste 10 jaar dan er pensioen is betaald.

  de AOW leeftijd kan in een schatrijk land als Nederland natuurlijk makkelijk op 65 worden gehouden, die kosten bedragen nu zo’n 3,5 miljard per jaar
  en zullen oplopen naar ongeveer 10 miljard in 2060, dit is het bedrag wat het de overheid zou kosten bovenop de premieinkomsten.
  maar dat is natuurlijk de keuze die je kan maken, en dit kabinet kiest uitsluitend voor de rijken en de grote bedrijven……

  MOGELIJKE OPLOSSING:

  de kosten om de AOW te bevriezen op 66 jaar worden door Rutte ook schromelijk overdreven geholpen door het CBS,
  die hierbij dus geen objectieve cijfers geven.
  het aandeel AOW als percentage van het BBP is al jaren aan het zakken terwijl er steeds meer AOW gerechtigden zijn.
  dit komt omdat ook de AOW niet volledig geindexeerd wordt.
  de overheid hoeft overigens ook pas de laatste jaren bij te leggen op de AOW omdat er nu minder AOW premie binnenkomt
  dan er AOW uitbetaald wordt.
  naar verwachting kost het 12 miljard per jaar in 2060 om de AOW leeftijd op 66 te houden,
  echter met aftrek van sociale uitkeringen voor de groep van 67 tot 71 jaar want die hoef je dan niet meer te betalen,
  liggen de kosten op slechts 8 miljard.
  het moet toch echt niet zo moeilijk zijn in een schatrijk land als Nederland om deze bedragen te vinden.
  de netto kosten van het bevriezen van de AOW leeftijd voor de overheid stijgen van dit jaar tot en met 2060
  wanneer we de AOW leeftijd bevriezen van 2,5 miljard naar 8 miljard per jaar.
  en dat zijn heel andere cijfers dan het ons voorgespiegelde doemscenario waarmee men de AOW leeftijd omhoog aan het
  jagen is.
  de AOW zou zelfs ook bevroren kunnen worden op 65.

  ik zou het zelfs sterker willen stellen, gezien de explosieve groei van onze pensioenpot die naar het zich laat aanzien
  blijft aanhouden kunnen de kosten voor het bevriezen van de AOW met het grootste gemak
  betaald worden uit de pensioenpot.
  dan zou de overheid geen kosten betalen voor de AOW, en betalen alle werkenden er aan mee.
  je hebt dan het gedeelte AOW premie aangevuld met geld uit de pensioenpot om de AOW te betalen
  en krijgen wij dus allemaal ONS EIGEN INGELEGDE GELD TERUG.

  wat eigenlijk verder bouwend op dit idee nog veel beter zou zijn is als we dus niet het pensioenstelsel op de schop gooien,
  want de crisis heeft bewezen dat het schokproof is, maar het AOW stelsel,
  we brengen beide bij een uitvoerings en beheerorgaan zonder winstoogmerk onder waarvan de top niet meer krijgt dan de balkenendenorm
  zonder bonussen en andere mooie voordeeltjes, op het pensioengedeelte wordt dan meteen enorm bezuinigd,
  je haalt die top uit deelnemers die nu pensioendeskundig zijn en niet uit het “jobs for the boys netwerk”
  en je hoeft voor al die verschillende pensioenfondsen geen aparte over the top salarissen te betalen.
  dan de inhoud, je gaat met de AOW premie hetzelfde om als met de pensioenpremie nu, je gebruikt de inleg om vermogen
  te genereren, uit dat vermogen betaal je de AOW, de overheid zou alleen tijdens de opstart mogelijk moeten inspringen
  om de AOW uit te betalen, als er eenmaal vermogen is gegenereerd kan dat stoppen,
  je indexeerd de AOW ieder jaar met de inflatie.
  het zijn twee aparte potten beheerd door hetzelfde orgaan onder overheidstoezicht maar zonder invloed van politici en
  vooral de nederlandse bank met zijn rekenrente.
  de overheid staat dan op de achterwacht om bij de AOW in te springen in uiterste noodgevallen,
  en dat kan want het zou dan een prudent plan zijn als een goot gedeelte van het geld wat dan bespaard wordt op de AOW in een fonds apart wordt gezet
  juist voor extreme nood, probleem opgelost.
  dit kan als we kijken naar de ontwikkeling van het pensioenkapitaal wat natuurlijk al verschillende keren
  een crisis heeft overleefd en een graai uit de pot van de overheid ( die mag natuurlijk ook nog even terugbetaald worden
  met rente, en stop die dan in het AOW gedeelte, mooie opstart zou ik zeggen ! )
  we zouden de pensioenuitbetalingen op een vast percentage van het vermogen kunnen zetten waarmee natuurlijke indexatie plaatsvind
  op basis van het werkelijke rendement, dat percentage kan aangepast worden al naar gelang het aantal deelnemers wat pensioen ontvangt.
  ik weet dat behaalde resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst, maar dit stelsel is alleen niet houdbaar
  bij een volledige en complete instorting van het hele financiële bouwwerk, maar dan stort ook alles in, niet alleen het pensioen verhaal,
  de snelgroeiende buffers zijn in ieder geval genoeg om nu al op het hudige percentage 50 jaar lang het pensioen te kunnen garanderen
  en dit is zo WANNEER ER GEEN EEN CENT MEER BIJKOMT IN DE POT.
  maar dat is natuurlijk niet zo.

  je haalt zo de inleg en uitbetaling bij de overheid weg, die ligt dan volledig bij ons.
  als we kijken wat er met de pensioenpot is gebeurd tijdens de crisis en daarna dan is dit een volstrekt uitvoerbaar plan,
  zeker omdat in 2060 het totale pensioenvermogen vrijwel zeker boven de 4 BILJOEN zal zijn gekomen.
  deze schatting is inclusief mogelijk toekomstige crisissen.
  gezien deze opbouw van het pensioenvermogen is dit dus ook voor de AOW volledig uitvoerbaar.
  ook de pensioenen kunnen gewoon geindexeerd worden in dit scenario omdat er meer dan genoeg geld in die pot zit
  en de binnengekomen premie over de laatste 50 jaar de uitbetaalde pensioenen met forse winst afdekt
  net zoals de officiële cijfers over de laatste 10 jaar laten zien.
  NOGMAALS: DE PREMIES HEBBEN DE PENSIOENBETALINGEN ALTIJD TOT NU VOLLEDIG EN MET WINST AFGEDEKT,
  GEEN CENT VAN HET IMMENSE VERMOGEN VAN DE PENSIOENFONDSEN IS GEBRUIKT VOOR DE BETALINGEN VAN DE PENSIOENEN.
  het is pas met de vergrijzing dat we vanaf nu de komende 40 jaar minder premie binnen gaan krijgen
  dan er pensioen betaald moet worden, maar daar hoeven we slechts een miniem gedeelte van het
  immense pensioenvermogen voor aan te spreken bovenop de binnenkomende premies.
  je kan er ook als overheid met je beleid voor zorgen dat er veel minder flexwerk is en meer vaste banen
  want daarin is Nederland flink doorgeschoten, en met meer vaste banan komt er meer pensioenpremie binnen.

  en er moet natuurlijk ook een regeling komen voor alle zware beroepen om weer zonder boetes met vervroegd
  pensioen te kunnen, dit kost dan wel wat maar ook werkgevers kunnen daar aan meebetalen gezien hun
  winsten sinds de crisis.
  je zou ook een uitruil kunnen doen met je indexatie die dan iets omlaag gaat ipv dat je je eigen
  pensioen opeet, de fondsen hebben geld zat om dit te betalen.
  en je krijgt dan ook meteen het AOW gedeelte uit die pot erbij, eventueel een percentage daarvan.
  dan heb je drie bronnen van uitbetaling daarvoor die alledrie over meer dan genoeg geld beschikken.

  op naar een goed verzorgde oude dag zou ik zeggen met AOW en pensioen voor iedereen op 65 en vervroegd pensioen
  voor alle zware beroepen.

 6. Beste mijnheer Klaas Knot van DNB
  Als je alle toekomstige pensioen toezeggingen eens als verplichting gaat waarderen door deze te vermenigvuldigen met 16,5 euro per 1 euro toezegging. En daarop ook de pensioenpremie op vaststellen.
  Dan zijn er geen indexatie- en rente problemen meer. Bij rente 0%
  Probeer het eens op:
  http://www.Software-Pensioen.nl
  De pensioenpremie wordt dan:
  30,95 procent bij een opbouw percentage van 1,875 procent.
  Of 28,875 procent premie bij 1,75 procent opbouw.
  Die waarheid is nog nooit weer gegeven door DNB dat de pensioenpremie niet toereikend is vastgesteld voor pensioen opbouwers. Maw de jongeren worden niet te kort gedaan wel de suggestieve opmerking over pensioenen.

 7. René hakstege schreef:

  Ik vraag me af van wie dat pensioen nu eigenlijk is dacht toch van de mensen die in leggen daarom waar bemoeit knot en zijn volgers dan mee ik zou zeggen blijf van ons pensioen af met je graf takken

 8. Albert van der Krogt schreef:

  Bedank, Ton, voor de informatie. Je houdt in ieder geval de discussie en meningsvorming op gang.
  Laten we hopen ook op de plek waar de macht ligt!
  Albert.

 9. A. de Gruijter schreef:

  Wanneer harde cijfers worden gebruikt wordt het schandaal nog veel meer aansprekend. Koopkrachtverlies sinds 2006
  Netto pensioen van € 700 per maand € 12.000
  Netto pensioen van €1000 per maand € 17.100
  Netto pensioen van €1500 per maand € 25.700
  Ik dacht dat ik een rekenfout moest hebben gemaakt maar helaas is het niet anders!
  Wel even schrikken!!!

 10. Ferd Claassen schreef:

  Ik las vandaag een stuk van Sveder van Wijnbergen in Pensioen Pro. Ook die heeft de rechtlijnigheid ongeveer uitgevonden en kan het vast goed vinden met de DNBers. Hij gaat in ieder geval inhoudelijk op de rekenrente in dat is meegenomen. Maar hij houdt op dezelfde wiskundige manier vol dat je niet, zoals hij vindt dat bijvoorbeeld Bernard van Praag denkt, ervan uit mag gaan dat het rendement dat fondsen al tientallen jaren gemiddeld maken ook in de toekomst zal gelden. Dus kies je in dat opzicht voor de veilige weg (in zijn ogen) en gaat uit van een rekenrente van omstreeks niets. Dan zitten de jongeren in ieder geval goed want hij gelooft nog steeds dat die bij een hogere rekenrente benadeeld worden. Ondanks het feit dat in de crisisjaren op grond van dit beleid (zij het ietsje soepeler dan nu) de pensioenvermogens niet opraakten maar verdubbelden. Desalniettemin vast blijven houden aan het feit dat dit voor de toekomst nodig is kun je inderdaad als rechtlijnig en bikkelhard beoordelen.

Geef een reactie